DELIMITARE SECTII DE VOTARE

 

DENUMIRE UAT

LOCALITATE

COMPONENTA/SAT

NUMAR

SECTIE

VOTARE

DELIMITARE

Sediul Sectiei

De Votare

STILPU STILPU 371 cetatenii de la literele A-L

SCOALA

GIMNAZIALA

STILPU

STILPU STILPU 372 cetatenii de la literele M-Z

PRIMARIA

STILPU

 

Consiliul Local

Componenta CONSILIULUI LOCAL al comunei Stilpu, judetul Buzau:

Primar:  GIOABA STELIAN
Viceprimar:  CATARGIU NICOLAE

Consilieri Locali:

 • Olaru Ion – PSD
 • Stoica Petrica – PSD
 • Stoica Marian- PSD
 • Gioaba Alexandru – PSD
 • Toader Finta – PSD
 • Manea Florin – PSD
 • Ionascu Titus – PDL
 • Manole  Constantin – PNL
 • Barbu  Titel – PNG-CD
 • Dumitrache  Alexandru – PNG-CD
 • Iancu Ion – UNPR
 • Vijiacu Elena  – UNPR

Secretar

NUME SI PRENUME:

Boiangiu Raluca Mihaela

ADRESA:
str. Aleea Siretului, nr. 7, bl. 21, Buzau

TELEFON:
Fix: 0238-453598

E-MAIL:
secretar@primariastilpu.ro

EXPERIENTA PROFESIONALA:
– 2004- secretar Primaria comunei Stilpu
– 2000-2004- referent Primaria comunei Naieni

STUDII:
– 1995-1999- Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu – Bucuresti


ATRIBUTII

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE SECRETARULUI PE BAZA LEGII 215/2001

Art. 116. – (1) Fiecare unitate administrativ-teritorială şi subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, oraşului, municipiului, judeÅ£ului şi al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcÅ£ionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucură de stabilitate în funcÅ£ie.
(2) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi membru al unui partid politic, sub sancţiunea destituirii din funcţie.
(3) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale nu poate fi soÅ£, soÅ£ie sau rudă de gradul întâi cu primarul sau cu viceprimarul, respectiv cu preşedintele sau vicepreşedintele consiliului judeÅ£ean, sub sancÅ£iunea eliberării din funcÅ£ie.
(4) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului unităţii administrativ-teritoriale se fac în conformitate cu prevederile legislaÅ£iei privind funcÅ£ia publică şi funcÅ£ionarii publici.
Art. 117. – Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiÅ£iile legii, următoarele atribuÅ£ii:
a) avizează, pentru legalitate, dispoziÅ£iile primarului şi ale preşedintelui consiliului judeÅ£ean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeÅ£ean;
b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaÅ£ia dintre consiliul local şi primar, respectiv consiliul judeÅ£ean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;
d) organizează arhiva şi evidenÅ£a statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziÅ£iilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeÅ£ean şi a dispoziÅ£iilor preşedintelui consiliului judeÅ£ean;
e) asigură transparenÅ£a şi comunicarea către autorităţile, instituÅ£iile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiÅ£iile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaÅ£iile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeÅ£ean, şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinÅ£elor consiliului local, respectiv ale consiliului judeÅ£ean, şi redactează hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeÅ£ean;
g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atribuÅ£ii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar, de consiliul judeÅ£ean sau de preşedintele consiliului judeÅ£ean, după caz.