Declaratii de interese 2022

DI – Țoplea Viorel

DI – Vasile Georgian

DI – Toma Constantin

DI – Toader Finta

DI – Șerban Georgian-Iulian

DI – Sitaru Nicoleta-Iuliana

DI – Popină Suzeta

DI – Pătrașcu Ion

DI – Olaru Iuliana

DI – Ioniță Zenovia-Virgina

DI – Ionașcu Titus

DI – Iancu Costel

DI – Grigore Florentina-Elena

DI – Gioabă Stelian

DI – Dumitrache Alexandru

DI – Dobrin Mioara

DI – Dobre Venera

DI – Catargiu Nicolae

DI – Burlacu Viorel

DI – Boiangiu Raluca-Mihaela

DI – Bîra Silvia

DI – Bîra Laura-Eugenia

DI – Barbu Titel

Declaratii de avere 2022

DA – Barbu Titel

DA – Bîra Laura-Eugenia

DA – Bîra Silvia

DA – Boiangiu Raluca-Mihaela

DA – Burlacu Viorel

DA – Catargiu Nicolae

DA – Dobre Venera

DA – Dobrin Mioara

DA – Dumitrache Alexandru

DA – Gioabă Stelian

DA – Grigore Florentina-Elena

DA – Iancy Costel

DA – Ionașcu Titus

DA – Ioniță Zenovia-Virgina

DA – Olaru Iuliana

DA – Pătrașcu Ion

DA – Popină Suzeta

DA – Sitaru Nicoleta-Iuliana

DA – Șerban Georgian-Iulian

DA – Toader Finta

DA – Toma Constantin

DA – Țoplea Viorel

DA – Vasile Georgian

 

Declaratii de avere 2020

declarație de avere și de interese – BARBU TITEL – consilier local

declarație de avere și de interese – BÎRA SILVIA – referent

declarație de avere și de interese – BOIANGIU T.RALUCA-MIHAELA – secretar general UAT

declarație de avere și de interese – CATARGIU NICOLAE – Viceprimar

declarație de avere și de interese – DOBRE VENERA – referent

declarație de avere și de interese – DOBRIN MIOARA – consilier

declarație de avere și de interese – DUMITRACHE ALEXANDRU – consilier local

declarație de avere și de interese – GHIȚĂ PAUL – consilier local

declarație de avere și de interese – GIOABĂ ALEXANDRU – consilier local

declarație de avere și de interese – GIOABĂ STELIAN – primar

declarație de avere și de interese – GRIGORE FLORENTINA-ELENA – inspector

declarație de avere și de interese – IANCU COSTEL – consilier local

declarație de avere și de interese – IONAȘCU TITUS – consilier local

declarație de avere și de interese – IONIȚĂ ZENOVIA VIRGINIA – referent

declarație de avere și de interese – MANEA FLORIN – consilier local

declarație de avere și de interese – OLARU ION – consilier local

declarație de avere și de interese – OLARU IULIANA – referent

declarație de avere și de interese – PĂTRAȘCU ION – consilier local

declarație de avere și de interese – POPINĂ NICOLETA – consilier local

declarație de avere și de interese – POPINĂ SUZETA – referent

declarație de avere și de interese – SITARU MIHALAȘCU NICOLETA-IULIANA – consilier juridic

declarație de avere și de interese – TOADER FINTA – consilier local

declarație de avere și de interese – UNGUREANU ELIZA – referent

declarație de avere și de interese – VIJIACU ELENA – consilier local

 

Declaratii de interese 2019

declarație interese – BARBU TITEL

declarație interese – BÎRA SILVIA

declarație interese – BOIANGIU T.RALUCA-MIHAELA

declarație interese – CATARGIU NICOLAE

declarație interese – DOBRE VENERA

declarație interese – DOBRIN MIOARA

declarație interese – DUMITRACHE ALEXANDRU

declarație interese – GHIȚĂ PAUL

declarație interese – GIOABĂ ALEXANDRU

declarație interese – GIOABĂ STELIAN

declarație interese – GRIGORE FLORENTINA-ELENA

declarație interese – IANCU COSTEL

declarație interese – IONAȘCU TITUS

declarație interese – IONIȚĂ ZENOVIA

declarație interese – MANEA FLORIN

declarație interese – OLARU ION

declarație interese – OLARU IULIANA

declarație interese – PĂTRAȘCU ION

declarație interese – POPINĂ NICOLETA

declarație interese – POPINĂ SUZETA

declarație interese – SITARU IULIANA-NICOLETA

declarație interese – TOADER FINTA

declarație interese – UNGUREANU ELIZA

declarație interese – VÎJÎIACU ELENA

Declaratii de avere 2019

declarație avere – BARBU TITEL

declarație avere – BÎRA SILVIA

declarație avere – BOIANGIU RALUCA-MIHAELA

declarație avere – CATARGIU NICOLAE

declarație avere – DOBRE VENERA

declarație avere – DOBRIN MIOARA

declarație avere – DUMITRACHE ALEXANDRU

declarație avere – GHIȚĂ PAUL

declarație avere – GIOABĂ ALEXANDRU

declarație avere – GIOABĂ STELIAN

declarație avere – GRIGORE FLORENTINA-ELENA

declarație avere – IANCU COSTEL

declarație avere – IONAȘCU TITUS

declarație avere – IONIȚĂ ZENOVIA

declarație avere – MANEA FLORIN

declarație avere – OLARU ION

declarație avere – OLARU IULIANA

declarație avere – PĂTRAȘCU ION

declarație avere – POPINĂ NICOLETA

declarație avere – POPINĂ SUZETA

declarație avere – SITARU IULIANA-NICOLETA

declarație avere – TOADER FINTA

declarație avere – UNGUREANU ELIZA

declarație avere – VÎJÎIACU ELENA