Declaratii de interese 2022

DI – Țoplea Viorel

DI – Vasile Georgian

DI – Toma Constantin

DI – Toader Finta

DI – Șerban Georgian-Iulian

DI – Sitaru Nicoleta-Iuliana

DI – Popină Suzeta

DI – Pătrașcu Ion

DI – Olaru Iuliana

DI – Ioniță Zenovia-Virgina

DI – Ionașcu Titus

DI – Iancu Costel

DI – Grigore Florentina-Elena

DI – Gioabă Stelian

DI – Dumitrache Alexandru

DI – Dobrin Mioara

DI – Dobre Venera

DI – Catargiu Nicolae

DI – Burlacu Viorel

DI – Boiangiu Raluca-Mihaela

DI – Bîra Silvia

DI – Bîra Laura-Eugenia

DI – Barbu Titel